Pobierz katalog

     Akceptujemy

 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.kanwa.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: 
http://kanwa.pl/pl/i/Regulamin-od-25.12.2014/11


3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

4. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. 

 II. Zbierane dane


1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych lub też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu Dane zbierane automatycznie.


Dane w celu realizacji Zamówienia

1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.

3. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto.


4. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

Dane zbierane automatycznie

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

 

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego. 

2.1. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. 

2.2. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. 

2.3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

2.4. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie.


2.5. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.


III. Wykorzystanie danych


1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystuje do:

- świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

- realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,

 
-  prowadzenia działań marketingowych.

2. Sprzedający udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

3. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

IV. Prawo dostępu do danych osobowych


1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia i uaktualnienia.


2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu.


V. Zabezpieczenie danych osobowych


1. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

VI. Kontakt


1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.


VII. Postanowienia końcowe


1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl