Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu www.kanwa.pl

Klauzula informacyjna

Firma GRAFIKO wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000 późn. zm.), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRAFIKO DOROTA JEDYNAK (dalej GRAFIKO), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1180764690 , nr REGON 013234535, ul. Jana Kasprowicza 62/17, 01-871 Warszawa.

2.

Mogą Państwo skontaktować się z administratorem za pomocą:

 

a)   e-maila: sklep@kanwa.pl

b)   drogą pocztową: ul. Jana Kasprowicza 62/17, 01-871 Warszawa

3.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach na wskazanej podstawie i przez określony czas:

 

a)   dla realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa;

b)   kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail, korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej w celu np. uszczegółowienia zamówienia, poinformowania o możliwości odbioru, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa;

c)   Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres przechowywania dokumentacji j wynikający z przepisów prawa;

d)   prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi) przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;

4.

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP;

5.

Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały:

6.

a)   pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;

b)   w celu realizacji zamówienia Państwa dane osobowe są udostępniane Poczcie Polskiej S.A. w celu realizacji usług pocztowych. Poczta będzie przetwarzać je zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie ustawy Prawo Pocztowe i jest ich administratorem.

c)   podmioty, którym GRAFIKO powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 

·       dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych);

·       inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,

 

z zastrzeżeniem, że powierzenie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

7.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania przez GRAFIKO wynikającej z Regulaminu sprzedaży towarów w ramach Sklepu Internetowego kanwa.pl. Niepodanie przez Państwa danych osobowych wymienionych skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez GRAFIKO zamówienia zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów w ramach Sklepu Internetowego www.kanwa.pl.

8.

Administrator  nie będzie przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarzy.

9.

W związku z przetwarzaniem przez GRAFIKO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 

a)   prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

b)   prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

c)   prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e)   prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

f)    prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;

g)   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.

W przypadkach gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę:

 

a)   za pomocą e-maila:sklep@kanwa.pl

b)   drogą pocztową: ul. Jana Kasprowicza 62/17, 01-871 Warszawa.

11.

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

12.

Dodatkowo GRAFIKO informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Po złożeniu sprzeciwu Administrator  nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

13.

GRAFIKO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w GRAFIKO zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

  

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
sklep@kanwa.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl